Úvod

Neonatologie je medicínský obor zabývající se péčí o novorozence. S počátkem rozvoje intenzivní péče o nemocné novorozence v druhé polovině dvacátého století se začala neonatologie profilovat jako samostatný obor. Výrazem postupující diferenciace od pediatrie také u nás byl vznik odborné neonatologické společnosti a postupné zakládání neonatologických oddělení. Zavedení umělé plicní ventilace, cirkulační podpory, totální parenterální výživy a dalších postupů intenzivní péče koncem 80. let znamenalo zlepšení péče, které vedlo k významnému vzestupu podílu i kvality přežívajících novorozenců. Počet narozených dětí v posledních letech klesl, ale procento nedonošených neklesá u nás ani nikde ve světě. Současně pokrok v neonatologické péči posouvá hranici možné záchrany nezralého novorozence stále dál, a tak novorozenců s extrémně nízkou váhou přibývá. V současnosti považujeme za hranici životaschopnosti plodu 24. týden těhotenství. Vedle přežití je a bude v budoucnosti stejně důležitým aspektem neonatologické péče také kvalita života dítěte. Neonatologická péče musí zahrnovat celou rodinu, neboť narození extrémně nezralého dítěte znamená velkou a dlouhodobou zátěž celé rodiny. Pracovníci Neonatologického oddělení se starají jednak o zdravé novorozence na porodnici a jednak o nemocné a nezralé novorozence s nízkou porodní hmotností, kteří se soustřeďují na úseku nedonošených a patologických novorozenců. Novorozenci se závažnými vrozenými vadami, s těžkými poruchami poporodní adaptace a děti vážící méně než1 500 gpatří na jednotku intenzivní a resuscitační péče Neonatologického oddělení, která přijímá tyto děti z celé západočeské oblasti. Transport dětí provádějí pracovníci Neonatologického oddělení ve spolupráci s pozemní a leteckou záchranou službou. O děti se stará tým kvalifikovaných sester a lékařů s hlubokými znalostmi z oboru. V jednotlivých případech mohou na oddělení zůstat i maminky, aby mohly kojit a ošetřovat svá nemocná miminka. V každém případě jsou rodiče na oddělení vítáni a podle možností je jim umožňován co nejlepší kontakt s jejich maličkým. V zájmu pokračování péče i po propuštění je vhodné vzhledem ke specifické problematice perinatálního období udržení kontaktu s pacientem i později, a proto má Neonatologické oddělení také svou specializovanou ambulanci, kde se sleduje dlouhodobý vývoj dětí a řeší se případné poruchy. Rodiče mají možnost získat kdykoli odbornou radu. S vědomím velkého významu kojení pro zdraví se pracovníci Neonatologického oddělení snaží o laktaci a kojení u každé matky. Velké úsilí, věnované propagaci a podpoře kojení, bylo oceněno českým výborem UNICEF udělením prestižního titulu Baby Friendly Hospital. Neonatologické oddělení je samostatný subjekt v rámci Fakultní nemocnice v Plzni. Úzce spolupracuje s Gynekologicko-porodnickou klinikou. Společně působí jako perinatologické centrum pro západní Čechy. Společně se též obě pracoviště podílejí na naplňování perinatologického programu, zaměřeného na zlepšování péče o těhotné ženy a nemocné a nedonošené novorozence. Dosažené výsledky již nyní řadí Českou republiku do skupiny 10 států s nejlepšími výsledky. Vzhledem k širokému rozsahu zdravotní problematiky novorozenců spolupracuje Neonatologické oddělení s většinou klinik a oddělení Fakultní nemocnice formou konziliární péče. Neonatologické oddělení zajišťuje výuku neonatologie pro studenty Lékařské fakulty UK v českém a anglickém jazyce. V oblasti postgraduálního vzdělávání působí jako regionální školící centrum pro lékaře a sestry. Pořádá pravidelné regionální semináře s neonatologickou tematikou. Lékaři se zúčastňují odborných konferencí a publikují práce v odborných časopisech.